Prof. Dr. Ekrem Demirli
Prof. Dr. Ekrem Demirli
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem Demirli

İstanbul Üniversitesi

Normatif Geleneğe Karşı Sembolik Anlatım: İbnü'l Arabi'de Harf Sembolizmi

Sufiler fıkıh-kelam akimlerinin temsil ettiği normatif geleneğin otoriteleriyle doğrudan bir çatışmaya girmemek için sembolik anlatım yöntemleri geliştirmişlerdi. Böylelikle bir yandan kendilerine yöneltilen tepkileri hafifletmiş, öte yandan dilin imkanlarını zorlayan yüksek düşüncelerini mecaz ve sembollerle anlatma yolunu seçmişlerdi. Tasavvufun gelişimiyle birlikte mesele yeni bir boyut kazanmış, artık sembolik anlatımlar bütün varlıkların birbirleriyle ilişkisinin zeminini açıklayan genel bir varlık tasavvurunun parçası haline gelmiştir. Yeni dönemde sembolik anlatım özellikle varlığın birliği öğretisinin sağladığı imkan ve ufuklarla en soyut tasavvufi düşüncelerin basit bir anlatıma dönüştürmenin aracı haline gelmiştir. Bu dili en iyi açıklayan örneklerden birisi ise, İbnü'l Arabi, antik dönemlerden beri bilinegelen sayı sembolizmini harflerle anlatma yolunu seçmiş, bununla birlikte harfler ve sayılar arasındaki ilişkiyi dikkate aldığımızda harf sembolizmi aynı zamanda bir sayı sembolizmi olarak niteleyebiliriz.

Dosya Olarak İndir