Prof. Dr. Ekrem Demirli
Prof. Dr. Ekrem Demirli
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem Demirli

İstanbul Üniversitesi

Biyografi

1969 Rize-İkizdere doğumlu. 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1995’te Abdullah İlâhî’nin Keşfü’l-Vâridât’ı adlı teziyle yüksek lisansını; 2003’te de Sadreddin Konevi’de Marifet ve Vücûd başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğini sürdüren Demirli, çalışmalarını ağırlıklı olarak iki alanda sürdürmektedir: Birincisi Konevi şârihleri ikincisi ise İbnü’l-Arabî. Ekrem Demirli’nin Sadreddin Konevî, Abdürrezzâk Kâşânî, İbn Sina ve İbnü’l-Arabî’den çevirileri, hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

YABANCI DİLDE MAKALE

 1. Ekrem Demirli, “An Assessment of Discursive Changes in Islamic Metaphysics –Thubut as an Interpretation of the Concept of Possibility or Nonexistence and the Nonexistence of Nonexistence”, Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies (ISBN: 1309-1786), Bursa Ilahiyat Foundation, Volume 1, Number 1, Winter/Spring 2010, ss. 37-63.
  YABANCI DİLDE BİLDİRİ
 2. Ekrem Demirli, “The Influence of Ibn Sina on Sadr al-Din Qunawi and His Followers”, Islamic Philosophy and the Challenges of the Present-day World, Tahran, 11-12 Kasım, 2009: Baskı: The Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy, Tahran, Number 1, Winter 2010, ss. 5-16.
 3. Ekrem Demirli, "Das Frauenbild Ibn 'Arabîs: Frau und Mann als Spiegel, in dem sich da Absolute reflektiert", Imame und Frauen in Moscheen im Integrationsprozess, Michael Borchard / Rauf Ceylan (Hg.), Göttingen: Universitatsverlag Osnabrück 2011, ss. 259-270.

KİTAPLAR

 1. Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İstanbul: İz Yayıncılık, 2005. (ISBN:9753555962)
 2. Ekrem Demirli, Fusûsu’l-Hikem Şerhi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006. (ISBN: 9759970724)
 3. Ekrem Demirli, Nazarî Tasavvufun Kurucusu: Sadreddin Konevî, İstanbul: İSAM Yayınları, 2008. (ISBN: 9789753895378)
 4. Ekrem Demirli, İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009. (ISBN:9759971623)
 5. Ekrem Demirli, Şair Sufiler: Mevlana, Yunus ve Niyazi-i Mısri Üzerine İncelemeler, İstanbul, Sufi Kitap, 2015
 6. Ekrem Demirli, Tasavvufun Altın Çağı, İstanbul, Sufi Kitap, 2015
 7. Ekrem Demirli, İbnü’l-Arabî Metafiziği, İstanbul, Sufi Kitap, 2015

KİTAP İÇİNDE BÖLÜM

 1. Ekrem Demirli, “Gazzâlî ve Tasavvuf”, Gazzâlî Konuşmaları içinde, ed. M. Cüneyt Kaya, İstanbul, Küre Yay., Aralık 2012, ss. 253-291 (ISBN:9786055383275)
 2. Ekrem Demirli, “İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî: İlimlerin Tedahül Devrinde Tasavvuf ve Felsefe”, İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler içinde, ed. M. Cüneyt Kaya, İstanbul, İSAM Yay., Ekim 2013, ss. 503-540. (ISBN: 9786054829057)

MAKALELER

 1. Ekrem Demirli, “Mesnevî’yi Fusûsu’l-Hikem’e Göre Yorumlamak ‘İlâh-ı Mu’tekad’ ve Mevlânâ’nın Mesnevîsinden Hikâyeler”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Sayı: 14, Yıl: 2005, s. 347-364.
 2. Ekrem Demirli, “Zâhirî İlimlerin Otoritesi Karşısında Tasavvuf’un Meşruiyet Arayışı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2007, s. 219-245.
 3. Ekrem Demirli, “İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ Arasındaki Bazı Ortak Kavramlar”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 16, Yıl: 2007, s. 229-247.
 4. Ekrem Demirli, “Normatif Geleneğe Karşı Sembolik Anlatım: İbnü'l-'Arabî'de Harf Sembolizmi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, sayı: 17, s. 223-236.
 5. Ekrem Demirli, “ ‘Varlık Olmak Bakımından Varlık’ İfadesinin Sûfîlerce Yeniden Yorumlanması ve Bu Yorumun Metafizik Sonuçları”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı:18, Yıl: 2009, s. 27-47.
 6. Ekrem Demirli, “İbnü’l-Arabî ve Takipçilerinin Tanrı Anlayışı: Tenzih ve Teşbih Hükümlerinin Birleştirilmesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı:19, Yıl: 2009, s. 25-44.
 7. Ekrem Demirli, “Tasavvufun ‘Tutarlılık’ Arayışında Bir Yorum Çerçevesi Olarak Vahdet-i Vücûd: Yûnus Emre’de Vahdet-i Vücûd Anlayışının Yansıması Hakkında Bir Değerlendirme”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2009, sayı: 21, s. 25-50.
 8. Ekrem Demirli, “Kuşeyrî’den İbnü'l-Arabî’ye İşari Yorumculuk Hakkında Bir Değerlendirme: İşari Yorumdan Tahkike Doğru Kur’ân-ı Kerim Yorumculuğunun Gelişimi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 40, s. 121-142.

BİLDİRİLER

 1. Ekrem Demirli, “Tasavvufta İnsan Sevgisinin Kaynağı: İbnü’l-Arabî’nin Düşüncesinde İnsan İle İlgili Kavramlar”, Din ve Dünya Barışı: Uluslararası Sempozyum, 26-28 Nisan 2007, İstanbul, 2008.
 2. Ekrem Demirli, “Sûfilerin Âlem ve Tabiat Görüşü: Her Şey Tanrı’ya İşaret Eden Canlı Bir Ayettir”, Çevre ve Din Uluslararası Sempozyumu, 15 Mayıs 2008 = International Symposium on Environment and Religion, 15th- 16th May 2008, 2008, cilt: II, s. 67-72.
 3. Ekrem Demirli, “Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Fusûsu’l-Hikem: İbnü’l- Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’i ve Ekberî Geleneğinin Teşekkülündeki Rolü”, Klasiği Yeniden Düşünmek: Uluslararası Sempozyum, Baskı: İslam ve Klasik, 2008, s. 319-328.
 4. Ekrem Demirli, “İslam Metafizik Düşüncesinin Serüveni: Sadreddin Konevî ve Takipçilerinde İbn Sînâ Etkisi”, Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu Bildiriler = International Ibn Sina Symposium, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul,2009, cilt: II, s. 353-358.
 5. Ekrem Demirli, “Mevlânâ’ya İbnü’l-Arabî Gözüyle Bakmak: ‘İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ Arasındaki Bazı Ortak Kavramlar’”, International Mevlânâ Symposium Papers, 2010, cilt: I, s. 337-344.
 6. Ekrem Demirli, “İşârî Yorumdan ‘Tahkîk’ ve İtibar’a Tasavvufta Yorum Yönteminin Değişmesi: Abdülkâdir el-Cezâirî’nin Yorum Tarzı Hakkında Bir Değerlendirme”, Uluslararası Emîr Abdülkâdir el-Cezâirî Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2012, Bursa.

ÇEVİRİLER

 1. Tasavvuf: İslam’da Manevi Hayat, Ebû’l-Alâ Afîfî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 1996)
 2. İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, Ebû’l-Alâ Afîfî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2000)
 3. Fusûsu’l-Hikem Okumaları İçin Anahtar, Ebû’l-Alâ Afîfî, (İstanbul: İz Yay., 2000)
 4. Fatiha Suresi Tefsiri, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 5. Kırk Hadis Şerhi, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002
 6. İlahî Nefhalar, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 7. Fusûsu’l-Hikem’in Sırları, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 8. Tasavvuf Metafiziği, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 9. Esma-i Hüsna Şerhi, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 10. Vahdet-i Vücûd ve Esasları, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 11. Yazışmalar, Sadreddin Konevî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)
 12. Gerçek Varlık, Abdülgânî en-Nablûsî,(İstanbul: İz Yayıncılık, 2003)
 13. Ariflerin Tevhidi, Abdülgânî en-Nablûsî, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2003)
 14. Tasavvuf Sözlüğü, Abdürrezzâk Kâşânî (İstanbul: İz Yayıncılık, 2004)
 15. Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri, Annemarie Schimmel,(İstanbul: Kabalcı, 2004)
 16. Metafizik I, İbn Sînâ, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004)
 17. Metafizik II, İbn Sînâ, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005)
 18. İbnü’l-Arabî Sözlüğü, Suâd el-Hakîm, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005)
 19. Fusûsu’l-Hikem, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî(İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006 )
 20. Fütûhât-ı Mekkiyye, 1-18 Cilt, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, (İstanbul: Litera Yay., 2006-2012)
 21. Annemarie Schimmel, “Ve Muhammed O’nun Elçisidir”, Çev. Ekrem Demirli, İstanbul, Kabalcı Yay., 2011. (ISBN: 9789759971847)

ÖDÜLLER

 1. Türkiye Yazarlar Birliği 2006 Yılı “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri” Yılın Tercüme Ödülü: Ekrem Demirli (Fütühât-ı Mekkiyye 1-2-3 çevirisi ile)
 2. 2012 TASAM Türkiye Stratejik Bilim İnsanı Ödülü